فلسفه طراحی مجموعه خشت و خاک سلطانیه بر پایه یک همکاری همه جانبه با هدف گسترش زیبایی شناسی و طراحی عملکردگرا با مشارکت همه اعضای گروه و کارفرمایان استوار است.

نیازهای کارفرمایان به طور اختصاصی مشخص و تجزیه و تحلیل (آنالیز) می گردد واز میان آن ها برجسته ترین نتایج بر اساس عملکرد و ویژگی های بستر انتخاب می شود.

ایده های (طراحی) در طول پروسه طراحی تجزیه و تحلیل می گردند و توسط اسکچ ها و طرح های سه بعدی به واقعیت نزدیک می شوند.

ظهور و ورود تکنولوژی های جدید طراحی 3 بعدی، ایده ها را کامل می کنند و سبب می شود تا آلترناتیو های طراحی و کانسپت ها در یک فریم زمانی به کارفرما نشان داده شوند.

هر پروژه یک خط مشی منحصر به فرد دارد که بازتاب شرایط خاص بستر و عملکرد آن است و آگاهی از ویژگی های بستر و استفاده از برجستگی های آن شانس یک طراحی ویژه را افزایش می دهد.

ویژگی های منحصر به فرد طراحی داخلی و خارجی هر بنا اعتبار و موفقیت طراحی ماست.

ذات هر پروژه همواره بر، برخورداری از صرفه جویی انرژی در طول زمان است. (مقرون به صرفه بودن درطول زمان)