آگهی مزایده شماره ۲۲۸۶ جایگاه CNG

باسمه تعالی شهرداری گراش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۶۷ مورخ ۹۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر گراش نسبت به واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG  به مدت یک سال شمسی از تاریه ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۹۷/۱۰/۱۵ با درصد برآوردی پایه ۴۰درصد سهم کارفرما به پیمانکاران واجد شرایط صلاحیت دار در موضوع فوق واگذار نماید. لذا […]