آگهی مزایده شماره 2286 جایگاه CNG

باسمه تعالی شهرداری گراش در نظر دارد به استناد مجوز شماره 367 مورخ 96/9/8 شورای اسلامی شهر گراش نسبت به واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG  به مدت یک سال شمسی از تاریه 96/10/16 لغایت 97/10/15 با درصد برآوردی پایه 40درصد سهم کارفرما به پیمانکاران واجد شرایط صلاحیت دار در موضوع فوق واگذار نماید. لذا […]