آگهی مناقصه

💠شهرداری گراش به استناد بودجه سال۱۴۰۱ و مجوز شماره۱۲۴ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ شورای محترم اسلامی شهر گراش در نظر دارد پروژه زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط دارای حداقل رتبه ۵ راه و ساختمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های متقاضی دعوت به عمل می‌آید ضمن بازدید از محل پروژه و مطالعه دقیق مشخصات و لوازم اجرای کار و اسناد مناقصه و با توجه به موارد ذیل نسبت‌به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

ضمنا فقط قیر مصرفی جهت آسفالت از نوع ۷۰*۶۰ در حدود۱۶۱ تن (قیر تخصیصی از محل بند ز تبصره ۱ قانون بودجه۱۴۰۰) از طرف شهرداری در شهر گراش تحویل پیمانکار خواهد شد.

-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

– مبلغ برآورد مورد مناقصه ۳۸میلیارد ریال می‌باشد.

–  هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

– پیشنهاد دهندگان می‌بایست معادل۵٪ کل مبلغ برآورد(۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال) را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری به شماره۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ و شماره شبا ۸۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی تهیه نموده و ضمیمه پیشنهاد خود را ارائه نمایند.

-شهرداری به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانتنامه یا فیش بانکی ترتیب‌اثر نخواهد داد.

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

– هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به‌ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-ارائه گواهی صلاحیت فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه الزامی است.

– تمامی اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت و کلیه اوراق می‌بایست به امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده رسیده و در پاکت‌های الف- ب- ج ثبت و در سامانه بارگذاری نمایند.

– متقاضیان می‌بایست جهت دریافت سایر اطلاعات و اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه:روز یکشنبه۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:تاساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

تاریخ چاپ آگهی اول:۱۴۰۱/۰۲/۱۸

تاریخ چاپ آگهی دوم:۱۴۰۱/۰۲/۲۵