آگهی مناقصه خدمات شهری

باسمه تعالي

آگهی مناقصه

شهرداری گراش در نظر دارد امور خدمات شهر شامل انجام خدمات تنظیف سطح شهر و جمع آوری زباله ها، مدیریت پسماند، دفع و دفن بهداشتی پسماند و جمع آوری بهداشتی و اصولی حیوانات موذی را از طریق مناقصه به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید ضمن بازدید از شهر و مطالعه دقیق مشخصات اجرای کار و اسناد مناقصه با توجه به موارد ذیل نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.
– مبلغ برآورد مورد مناقصه ۳۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.
– ارائه تاییدیه صلاحیت های مرتبط با موضوع مناقصه الزامی است.
– هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
– پیشنهاد دهندگان می‌بایست معادل ۵٪ کل مبلغ برآورد را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی تهیه نموده و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
– شهرداری به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانتنامه یا فیش بانکی ترتیب اثر نخواهد داد.
– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
– هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
– تمامی اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت و کلیه اوراق می‌بایست به امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه پیشنهاد قیمت در پاکتهای الف – ب – ج ثبت دبیرخانه و تسلیم امور مالی شهرداری شود.
– ارائه مبلغ پیشنهادی می‌بایست به صورت ماهیانه و سالیانه و با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها و احتمالات افزایش در سال آینده صورت پذیرد.
– متقاضیان می بایست لیست و اسناد ماشین آلات و امکانات خود را منضم به سایر مدارک در پاکت سوابق و مدارک قرار دهند.
– متقاضیان می‌بایست جهت دریافت سایر اطلاعات و اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ چاپ آگهی اول: ۹۹/۶/۳۰
تاریخ چاپ آگهی دوم: ۹۹/۰۷/۰۶
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات: ۹۹/۰۷/۱۶
تاریخ گشایش پاکتها: ۹۹/۰۷/۱۶

عبدالحسین مهروری
سرپرست شهرداری گراش