آگهی مناقصه جدول گذاری و کانیوا – سطح شهر گراش


شهرداری گراش با استناد بودجه سال 1399 در نظر دارد نسبت انجام پروژه جدول گذاری و کانیوا –تک لبه گذاری در سطح شهر از طریق آگهی مناقصه اقدام نماید لذا از کلیه شرکت هاو پیمانکاران دارای صلاحیت سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور دعوت بعمل می آید.
شرایط برگزاری مناقصه:
1. مبلغ کل پروژه 6/951/250/000 ریال می باشد.
2. کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه الزاما باید دارای مدرک معتبر از سازمان مدیریت برنامه ریزی( حداقل دارای رتبه 5)و گواهی صلاحیت ایمنی و حفاظت کار از وزارت کار و رفاه امور اجتماعی باشند در غیر اینصورت به پیشنهاد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه (347/562/500 ریال) می باشد که متقاضی شرکت در مناقصه الزاما می بایست مبلغ فوق را به حساب سپرده شهرداری به شماره 010559803300 نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) گراش واریزو فیش واریزی را به همراه با سایر مدارک مناقصه در پاکت پیشنهادی تحویل امور مالی شهرداری نماید .
4. به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و چک و سفته ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5. برندگان اول و دوم و سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود .
7. پیشنهاد دهندگان الزاماً می بایست پیشنهاد خود را در سه پاکت الف-ب-ج که شامل ضمانت نامه، اساسنامه و مدارک شرکت و قیمت پیشنهادی می باشدتحویل امور مالی دهند.
8. در اجرای بند ماده (18) قانون برگزاری مناقصات حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مناقصه بلامانع می باشد.
9. پیشنهاد دهندگان متعهد میگردند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشند.
10. متقاضیان میبایست جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی مراجعه نمایند سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است .
11. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
12. تاریخ چاپ اگهی نوبت اول 99/2/27 می باشد..
13. تاریخ چاپ اگهی نوبت دوم 99/2/3 می باشد.
14. آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی 99/3/13 می باشد.
15. تاریخ بازگشایی پاکتها 99/3/14 راس ساعت 18 عصر اعلام میگردد.

ابراهیم خداشناس
شهردار گراش