آگهی تجدید مناقصه بازسازی دو دهانه پل


شهرداری گراش با استناد بودجه سال ۱۳۹۹ در نظر دارد نسبت به تخریب و بازسازی دو دهانه پل واقع در بلوار شهداء جنب بازار مرکزی گراش از طریق مناقصه اقدام نماید لذا از کلیه شرکت ها ی دارای صلاحیت جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید .
شرایط برگزاری مناقصه:
۱٫ مبلغ کل پروژه سه میلیارد و نهصد میلیون ریال (۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) می باشد .
۲٫ کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه الزاما باید دارای مدارک معتبر از سازمان مدیریت برنامه ریزی( حداقل دارای رتبه ۵)و گواهی صلاحیت ایمنی و حفاظت کار از وزارت کار و رفاه امور اجتماعی باشند در غیر اینصورت به پیشنهاد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۳٫ مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه (۱۹۵۰۰۰۰۰۰ریال) یکصدو نود و پنج میلیون ریال می باشد که متقاضی به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰ نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) گراش همراه با سایر مدارک مناقصه تحویل امور مالی نماید .
۴٫ به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و چک و سفته ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵٫ برندگان اول و دوم و سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۶٫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود .
۷٫ پیشنهاد دهندگان الزاماً می بایست پیشنهاد خود را در سه پاکت الف-ب-ج که شامل ضمانت نامه، اساسنامه و مدارک شرکت و قیمت پیشنهادی می باشدتحویل امور مالی دهند.
۸٫ در اجرای بند ماده (۱۸) قانون برگزاری مناقصات حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مناقصه بلامانع می باشد.
۹٫ پیشنهاد دهندگان متعهد میگردند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشند.
۱۰٫ متقاضیان میبایست جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی مراجعه نمایند سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است .
۱۱٫ هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
۱۲٫ تاریخ چاپ اگهی ۹۹/۲/۲۵ می باشد.
۱۳٫ آخرین مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی ۹۹/۳/۴ می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکتها ۹۹/۳/۵ راس ساعت ۱۸ عصر می باشد.

ابراهیم خداشناس
شهردار گراش