تجدید مناقصه تهیه طرح مطالعاتی مجموعه گردشگری کلات

باسمه تعالی
شهرداری گراش به استناد بودجه مصوب سال ۹۹ در نظر دارد نسبت به تهیه طرح مطالعاتی و طراحی مرحله اول و طراحی فاز۲ مجموعه گردشگری کوه کلات مطابق شرح خدمات پیوست در ۱۰ برگ اقدام نماید.
لذا از کلیه مشاورین دارای رتبه بندی و صلاحیت و دارای اعتبار از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با حداقل رتبه ۳ در رشته معماری وشهرسازی جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
۱- مبلغ قرارداد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل یکصد وپنجاه میلیون تومان می باشد .
۲- مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال معادل هفت میلیون وپانصدهزارتومان می باشد که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم همراه با سایر مدارک مناقصه تحویل امور مالی شهرداری نماید.
۳- به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- برندگان اول ، دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۵- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
۶- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
۷-پیشنهاد دهندگان الزاما می بایست پیشنهاد خود را در ۳ پاکت الف –ب-ج- که شامل ضمانتنامه-اساسنامه ومدارک شرکت وقیمت پیشنهادی می باشد تحویل امور مالی دهند.
۸ – متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است.
تاریخ چاپ آگهی ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
مهلت ارسال پیشنهادات : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادات : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ راس ساعت ۱۷ عصر می باشد.

ابراهیم خداشناس
شهردار گراش