آگهی مناقصه خرید آسفالت گرم

شهرداری گراش به استناد مصوبه شماره ۱۰۶۷ مورخ ۲۵/۸/۹۸۵ شورای اسلامی شهر گراش در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت گرم توپیکا (۱۲-۰) و (۶-۰) تا پایان سال جاری ۹۸ از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های دارای صلاحیت و رتبه دار متقاضی جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .
۱٫ مبلغ برآورد خرید آسفالت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ دوازده میلیارد ریال می باشد .
۲٫ کلیه متقاضیان در مناقصه الزاما می بایست حد اقل دارای رتبه ۵ راه و ساختمان و گواهی صلاحیت ایمنی و حفاظت کار باشند در غیر اینصورت به پیشنهاد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۳٫ مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ششصد میلیون ریال می باشد که متقاضی به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰ نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) گراش همراه با سایر مدارک مناقصه تحویل امور مالی نماید .
۴٫ به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و چک و سفته ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵٫ برندگان اول و دوم و سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۶٫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود .
۷٫ متقاضیان میبایست جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی مراجعه نمایند . سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است .
۸٫ هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
*نوبت اول چاپ آگهی ۱۴/۹/۹۸ می باشد
*نوبت دوم چاپ آگهی ۲۱/۹/۹۸ می باشد
*آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی مناقصه ۱/۱۰/۹۸ اعلام میگردد .
*تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی مناقصه ۲/۱۰/۹۸ اعلام میگردد.

ابراهیم خداشناس
شهردار گراش