آگهی مناقصه محوطه پنج برکه

آگهی مناقصه

شهرداری گراش با استناد به مصوبه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹/۷/۹۸ شورای اسلامی شهر گراش در نظر دارد نسبت به احیاء و محوطه سازی پنج برکه شهر گراش بر اساس بافت قدیم از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه شرکت های دارای صلاحیت و رتبه دار متقاضی جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .
شرایط برگزاری مناقصه :
۱٫ مبلغ برآورد پروژه پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان می باشد .
۲٫ کلیه متقاضیان شرکت کننده در مناقصه الزاما می بایست حد اقل دارای رتبه ۵ راه و ساختمان و گواهی صلاحیت ایمنی و حفاظت کار باشند در غیر اینصورت به پیشنهاد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۳٫ مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه دویست و پنجاه میلیون ریال میباشد که متقاضی محترم به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریزی به حساب سپرده شهرداری به شماره ۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰ نزد بانک ملی شعبه گراش همراه با سایر مدارک مناقصه در پاکت های الف – ب – ج تحویل امور مالی نماید .
۴٫ به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و چک و سفته ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵٫ برندگان اول و دوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۶٫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود .
۷٫ هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
۸٫ متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
*نوبت چاپ اول آگهی : ۲۵/۸/۹۸
*نوبت چاپ دوم آگهی : ۰۲/۹/۹۸
*آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی مناقصه ۱۲/۹/۹۸ اعلام میگردد
*تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادات ۱۳/۹/۹۸ اعلام میگردد

ابراهیم خداشناس
شهردار گراش