آگهی مناقصه

شهرداری گراش با استناد بودجه سال 98 در نظر دارد نسبت به احداث پیست دوچرخه سواری پارک بانوان واقع در پارک شهر طبق مشخصات فنی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای صلاحیت و رتبه و متقاضی جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید.
شرایط برگزاری مناقصه
1-مبلغ برآورد پروژه 5 میلیارد ریال می باشد.
2-کلیه شرکت ها و پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه باید دارای صلاحیت و مدارک معتبر از سازمان مدیریت برنامه ریزی (حد اقل دارای رتبه 5) و گواهی حفاظت ایمنی از اداره کار باشند.
3- مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 000/000/250 ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره 105598033006 نزد بانک ملی شعبه گراش همراه با سایر مدارک تحویل امور مالی شهرداری نماید
4-به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و یا چک شخصی ترتیب اثر داده نمی شود.
5-برنده گان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
7-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
8-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی مراجعه نمایند. سایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است.
نوبت اول چاپ آگهی 6/7/98
نوبت دوم چاپ آگهی 13/7/98
آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات 22/7/98 می باشد.
تاریخ بازگشایی پیشنهادات 23/7/98

ابراهیم خداشناس
شهردار گراش