آگهی مناقصه شماره 2613 اجرای دیوار سیل بند

شهرداری گراش به استناد بودجه مصوب سال 97 و مصوبه شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای دیواره سیل بند رودخانه پئت شهر گراش مطابق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی متقاضی شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.1- مبلغ قرارداد:‌سه میلیارد ریال می باشد.2- پیمانکاران می بایست دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حداقل رتبه 5 (راه و ابنیه) و حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه مذکور باشند.3- مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه پنج درصد قرارداد (پانزده میلیون تومان) می باشد که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانت بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم همراه با سایر مدارک مناقصه در سه پاکت الف و ب و ج تحویل امور مالی شهرداری نماید.4- به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.5- برندگان اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.7- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.8- متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری نسبت به دریافت سایر مدارک و اسناد مناقصه اقدام نمایند.9- پیمانکاران می بایست اسناد ماشین آلات و پرسنل متخصص را ضمیمه پاکت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول: 97/9/5

تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم: 97/9/12

مهلت ارسال پیشنهادات: 97/9/21

تاریخ بازگشایی پاکتها:‌97/9/24