آگهی مناقصه شماره ۲۶۱۳ اجرای دیوار سیل بند

شهرداری گراش به استناد بودجه مصوب سال ۹۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای دیواره سیل بند رودخانه پئت شهر گراش مطابق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی متقاضی شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.۱- مبلغ قرارداد:‌سه میلیارد ریال می باشد.۲- پیمانکاران می بایست دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حداقل رتبه ۵ (راه و ابنیه) و حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه مذکور باشند.۳- مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه پنج درصد قرارداد (پانزده میلیون تومان) می باشد که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانت بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم همراه با سایر مدارک مناقصه در سه پاکت الف و ب و ج تحویل امور مالی شهرداری نماید.۴- به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۵- برندگان اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.۷- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.۸- متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری نسبت به دریافت سایر مدارک و اسناد مناقصه اقدام نمایند.۹- پیمانکاران می بایست اسناد ماشین آلات و پرسنل متخصص را ضمیمه پاکت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول: ۹۷/۹/۵

تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم: ۹۷/۹/۱۲

مهلت ارسال پیشنهادات: ۹۷/۹/۲۱

تاریخ بازگشایی پاکتها:‌۹۷/۹/۲۴