آگهی مزایده شماره ۲۶۰۳ فروش خودرو سمند

شهرداری گراش باستناد مجوز شماره ۱۱۳۵ مورخ ۹۷/۸/۱۹ شورای اسلامی شهر گراش در نظردارد یک دستگاه خودرو سواری سمند LX  مدل ۱۳۸۸ سفید رنگ یک گانه سوز را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید.- قیمت پایه پیشنهادی برای فروش مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ (بیست و دو میلیون)‌تومان می باشد.- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ۵ درصد قیمت پایه می باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن را ارایه نمایند.- متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صلاحیت را تا پایان وقت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.- در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شعرداری ضبط خواهد شد. – به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.- متقاضیان می بایست جهت اطلاع از وضعیت خودرو و جزئیات مزایده به مسئول واحد نقلیه موتوری و امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.- تاریخ درج آگهی نوبت اول: ۹۷/۹/۵- تاریخ درج آگهی نوبت دوم:‌۹۷/۹/۱۲- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:‌۹۷/۹/۲۱- تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات: ۹۷/۹/۲۴