آگهی مزایده شماره 2603 فروش خودرو سمند

شهرداری گراش باستناد مجوز شماره 1135 مورخ 97/8/19 شورای اسلامی شهر گراش در نظردارد یک دستگاه خودرو سواری سمند LX  مدل 1388 سفید رنگ یک گانه سوز را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید.- قیمت پایه پیشنهادی برای فروش مبلغ 22/000/000 (بیست و دو میلیون)‌تومان می باشد.- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه می باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن را ارایه نمایند.- متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صلاحیت را تا پایان وقت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.- در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شعرداری ضبط خواهد شد. – به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.- متقاضیان می بایست جهت اطلاع از وضعیت خودرو و جزئیات مزایده به مسئول واحد نقلیه موتوری و امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.- تاریخ درج آگهی نوبت اول: 97/9/5- تاریخ درج آگهی نوبت دوم:‌97/9/12- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:‌97/9/21- تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات: 97/9/24