آگهی مناقصه 1368 به روز رسانی شد

 

  به استناد مجوز شماره 366 مورخ 97/4/11 شورای محترم اسلامی شهر گراش و در راستای بهبود وضعیت آسایش شهروندان و افزایش امنیت عمومی شهر، شهرداری گراش در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه تامين ، نصب و عملياتي نمودن سامانه پايش تصويري (دوربینهای مداربسته حفاظتی امنیتی) جهت 9 نقطه شهر و آموزش سامانه پایش تصويري از طریق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای مجوز و متقاضی شرکت در این مناقصه دعوت می گردد در خصوص نوع دوربینها، قیمت فروش و نصب دوربین و مزایا و خدمات پس از فروش پیشنهادات خود را با نظر به شروط ذیل به شهرداری تحویل نمایند.

  • مبلغ برآورد قیمت می بایست از سوی متقاضیان اعلام گردد.
  • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 35 میلیون تومان می‌باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارایه گردد.
  • كليه كسورات قانوني و مالیات ارزش افزوده بر عهده پيمانكار مي باشد.
  • متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک دال بر صلاحیت و تجربه کاری خود را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند. (پاکتهای الف – ب – ج )
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مناقصه و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • در صورت پیشنهاد قیمت یکسان، اولویت با پیمانکار بومی دارای صلاحیت می باشد.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
  • متقاضیان می بایست جهت دریافت جزئیات و اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.ضمناً سایر شرایط و مدارک و نقشه انجام کار در اسناد مناقصه تعیین گردیده است.

تاریخ درج آگهی نوبت اول : 97/5/3

تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 97/5/10

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 97/5/18

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات : 97/5/20

فرم پیش قرارداد را می توانید از همینجا دریافت نمایید.

اصلاحیه سری دوم

qrt-5 فرستنده     فونداسیون      اصلاحیه      دکل

 

پیش قرارداد دوربی

ن های امنیتی

عکس ها و موارد به روز رسانی شده را از اینجا دانلود نمایید