آگهی مناقصه 1291

 

شهرداری گراش به استناد بودجه سال 97 قصد واگذاری مدیریت خدمات شهر از طریق مناقصه به مدت 1 سال به پیمانکار واجد شرایط دارد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید ضمن بازدید از شهر و مطالعه دقیق مشخصات اجرای کار با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

شرایط مناقصه:

1-مبلغ برآورد مورد مناقصه برای یک ماه 2,565,918,000 ریال و برای یک  سال 30,791,016,000 ریال می‌باشد.

2-ارائه صلاحیت معتبر با موضوع مناقصه از اداره کار الزامی است.

3-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4-پیشنهاد دهندگان می‌بایست معادل 5٪ کل مبلغ برآورد را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی تهیه نموده و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.

5-شهرداری به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانتنامه یا فیش بانکی ترتیب اثر نخواهد  داد.

6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-تمامی اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت و کلیه اوراق می‌بایست به امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه پیشنهاد قیمت در پاکتهای الف ب ج تسلیم امور مالی شهرداری شود .

9-ارائه مبلغ پیشنهادی می‌بایست به صورت ماهیانه با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها و احتمالات افزایش مبلغ سال جاری صورت پذیرد.

10-مبلغ پیشنهادی نبایست از مبلغ برآورد شهرداری بیشتر باشد.

11- متقاضیان می بایست لیست و اسناد ماشین آلات و امکانات به نام شرکت و عملکرد حسابهای بانکی شرکت را همراه با سایر مدارک در پاکت سوابق و مدارک تحویل شهرداری نمایند.

12- جهت دریافت سایر اطلاعات و اسناد مناقصه متقاضیان می‌بایست به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

تاریخ چاپ اول: 97/4/23

تاریخ چاپ دوم:97/4/30

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات : 97/5/9

تاریخ گشایش پاکتها: 97/5/10

 

به روز رسانی :‌

قابل توجه متقاضیان شرکت کننده در مناقصه خدمات شهر شهرداری گراش:
اجرای موارد ذیل الزامی ست ؛
۱- جمع آوری نخاله های شهر با ماشین مخصوص حمل نخاله و سطل های مخصوص
۲- حفظ ، نگهداری ، نگهبانی و حفاظت از سایت زباله
۳- جمع آوری کلیه زباله های پخش شده و پلاستیک های داخل و بیرون سایت زباله توسط پیمانکار
۴- دفن بهداشتی زباله با ادوات و هزینه پیمانکار
۵- تفکیک زباله در مبدا و مقصد
۶- خرید و نصب سطل های بازیافت زباله در سطح شهر به تعداد مورد نیاز در تمام شهر
۷- خرید و نصب سه کانکس بازیافت زباله و تامین نیرو و
بازیافت در این کانکس ها
۸- طراحی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی ، خصوصا فرهنگ سازی در زمینه بهداشت شهر ، تفکیک زباله ، نظافت شهر، تحویل زباله ، فاضلاب شهری ، همکاری مردم در حفظ و توسعه فضای سبز و سایر موارد با هزینه پیمانکار
۹- انجام کلیه وظایف واحد امور شهر
۱۰- انجام کلیه وظایف واحد سد معبر
۱۱- انجام کلیه وظایف واحد پلیس ساختمانی در محدوده و حریم شهر
۱۲- انجام کلیه وظایف واحدهای جوشکاری ، برق و تاسیسات
۱۳- انجام کلیه وظایف خرده کاری واحد عمران در اندازه نیروها و امکانات موجود ( تانکر آب نیسان و نیسان عمران و مینی لودر برای این موارد تحویل پیمانکار می گردد)
۱۴- شستشو و لایروبی کلیه کانال ها و آبراهه های شهر
۱۵- رنگ آمیزی و خط کشی شهر ( تامین رنگ با شهرداری) ، اجرا با پیمانکار
۱۶- خودرو گشت سدمعبر و تخلفات تحویل پیمانکار جهت انجام این امورات می گردد
۱۷- ابزار کار عمرانی و مصالح توسط کارفرما تامین می گردد
۱۸- واحدهای تاسیسات موظف به انجام کلیه امورات تاسیساتی حتی در موارد پروژه های احداثی جدید شهرداری هستند

 

اسناد مناقصه الصاق گردیده و می توانید دریافت کنید