آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی

آگهی مزایده شماره 1083

شهرداری گراش در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به اشخاص واجد شرایط برای سال 1397 اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید.

  • قیمت اجاره بهاء پیشنهادی مبلغ 1/000/000/000 ريال ( یکصد میلیون تومان ) می باشد.
  • متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صلاحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
  • ارائه مجوز قانونی از اداره کل ارشاد اسلامی فارس ضروری بوده و فقط محدوده فعالیت در شهرستان گراش مورد قبول می باشد.
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه می باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارائه گردد.
  • شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
  • در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  • جزئیات تابلوهای موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان می بایست جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

تاریخ درج آگهی نوبت اول:‌97/4/9

تاریخ درج آگهی نوبت دوم:‌97/4/16

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:‌97/4/28

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات:‌97/4/30