مزایده شماره ۲۶۲

شهرداری گراش به استناد مجوز شماره ۲۵۳ مورخ ۹۶/۹/۸ شورای محترم اسلامی شهر گراش در نظر دارد ۳ قطعه زمین خود را واقع در خیابان بیدله – باقی مانده منزل انصاری به مشخصات ذیل بفروش می رساند:

قطعه شماره ۱ به مساحت ۲۲۰/۶۸ و قیمت پایه به ازای هر متر مربع ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قطعه شماره ۲ به مساحت ۲۵۴/۳۳ و قیمت پایه به ازای هر متر مربع ۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال

قطعه شماره ۳ به مساحت ۲۵۸/۵۵ متر مربع و قیمت پایه به ازای هر متر مربع ۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال

قیمت های پایه برابر نظریه شماره ۴ مورخ ۹۷/۱/۲۶ کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

شرایط:

۱- پیشنهاد دهندگان بایستی ۵ درصد قیمت کل پایه را برای هر قطعه زمین به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ شهرداری نزد بانک ملی بلوار معلم واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

۲- به پیشنهادات مشروط و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- پیشنهاد دهندگان می توانند همه روزه در وقت اداری به منظور رویت نقشه و راهنمایی لازم به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.

۴- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۵- سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط میشود.

۶- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را بصورت کلی و یا جزیی اعلام نمایند.

۷- هزینه هایثبتی، دفترخانه ای ، نقل و انتقال ، دارایی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

۸- بهای املاک مورد مزایده به صورت یکجا از برنده مزایده دریافت می گردد.

۹- متقاضیان می توانند ساعت ۱۳/۱۵ روز پنج شنبه تاریه ۹۷/۲/۲۰ در جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری که به همین منظور تشکیل و پیشنهادات متقاضیان قرائت خواهد شد، شرکت نمایند.

۱۰- پیشنهاد دهندگان قبل از شرکت در مزایده با مراجعه حضوری به واحد مالی شهرداری جهت اخذ اطلاعات موضوع مزایده و دریافت فرم مخصوص قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

۱۱- هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

۱۲- رعایت قانون منع شرکت کارکنان و کارمندان دولتی الزامی است.

نوبت چاپ اول: ۹۷/۲/۳

نوبت چاپ دوم:‌۹۷/۲/۱۰

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:‌۸۷/۲/۱۹ ساعت ۱۴/۱۵

تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادات:‌۹۷/۲/۲۰ ساعت ۱۳/۱۵