مزایده شماره 262

شهرداری گراش به استناد مجوز شماره 253 مورخ 96/9/8 شورای محترم اسلامی شهر گراش در نظر دارد 3 قطعه زمین خود را واقع در خیابان بیدله – باقی مانده منزل انصاری به مشخصات ذیل بفروش می رساند:

قطعه شماره 1 به مساحت 220/68 و قیمت پایه به ازای هر متر مربع 9/000/000 ریال

قطعه شماره 2 به مساحت 254/33 و قیمت پایه به ازای هر متر مربع 9/000/000 ريال

قطعه شماره 3 به مساحت 258/55 متر مربع و قیمت پایه به ازای هر متر مربع 9/000/000 ريال

قیمت های پایه برابر نظریه شماره 4 مورخ 97/1/26 کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

شرایط:

1- پیشنهاد دهندگان بایستی 5 درصد قیمت کل پایه را برای هر قطعه زمین به حساب سپرده شماره 0105598033006 شهرداری نزد بانک ملی بلوار معلم واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

2- به پیشنهادات مشروط و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- پیشنهاد دهندگان می توانند همه روزه در وقت اداری به منظور رویت نقشه و راهنمایی لازم به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط میشود.

6- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را بصورت کلی و یا جزیی اعلام نمایند.

7- هزینه هایثبتی، دفترخانه ای ، نقل و انتقال ، دارایی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

8- بهای املاک مورد مزایده به صورت یکجا از برنده مزایده دریافت می گردد.

9- متقاضیان می توانند ساعت 13/15 روز پنج شنبه تاریه 97/2/20 در جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری که به همین منظور تشکیل و پیشنهادات متقاضیان قرائت خواهد شد، شرکت نمایند.

10- پیشنهاد دهندگان قبل از شرکت در مزایده با مراجعه حضوری به واحد مالی شهرداری جهت اخذ اطلاعات موضوع مزایده و دریافت فرم مخصوص قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

11- هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

12- رعایت قانون منع شرکت کارکنان و کارمندان دولتی الزامی است.

نوبت چاپ اول: 97/2/3

نوبت چاپ دوم:‌97/2/10

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:‌87/2/19 ساعت 14/15

تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادات:‌97/2/20 ساعت 13/15