آگهی مزایده شماره 3152 اجاره تابلوهای تبلیغاتی

 

شهرداری گراش در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به اشخاص واجد شرایط برای سال 1397 اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می‌آید.
– قیمت اجاره بهاء پیشنهادی مبلغ 1/000/000/000 ریال می باشد.
– متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صلاحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
– مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه می‌باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارایه گردد.
– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
– در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
– به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
– جزئیات تابلوهای موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان می بایست جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ درج آگهی نوبت اول : 96/12/9
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 96/12/16
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 96/12/26
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات : 96/12/27