آگهی مزایده شماره ۳۱۵۲ اجاره تابلوهای تبلیغاتی

 

شهرداری گراش در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به اشخاص واجد شرایط برای سال ۱۳۹۷ اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می‌آید.
– قیمت اجاره بهاء پیشنهادی مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
– متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صلاحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
– مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل ۵ درصد قیمت پایه می‌باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارایه گردد.
– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
– در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
– به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
– جزئیات تابلوهای موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان می بایست جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ درج آگهی نوبت اول : ۹۶/۱۲/۹
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: ۹۶/۱۲/۱۶
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات : ۹۶/۱۲/۲۷