آگهی مزایده شماره ۳۰۸۶ اجاره اموال غیر منقول

شهرداری گراش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۹۰ مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر گراش نسبت به اجاره اموال غیرمنقول خود اعم از ساختمان، مغازه، دکه، کیوسک، فضای پارکها و غیره به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل دعوت بعمل می‌آید.
– متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صلاحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
– مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر مورد اجاره معادل ۵ درصد قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده می‌باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارایه گردد.
– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
– هزینه کارشناسی قیمت پایه و درج آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
– در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
– به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– جزئیات و شرایط هر یک از موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان می بایست جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ درج آگهی نوبت اول : ۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: ۹۶/۱۲/۱۳
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۹۶/۱۲/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات : ۹۶/۱۲/۲۴

 

آگهی مزایده شماره ۳۰۸۶ اجاره اموال غیر منقول
شهرداری گراش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۹۰ مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر گراش نسبت به اجاره اموال غیرمنقول خود اعم از ساختمان، مغازه، دکه، کیوسک، فضای پارکها و غیره به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل دعوت بعمل می‌آید.
– متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صلاحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
– مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر مورد اجاره معادل ۵ درصد قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده می‌باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارایه گردد.
– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
– هزینه کارشناسی قیمت پایه و درج آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
– در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
– به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– جزئیات و شرایط هر یک از موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان می بایست جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ درج آگهی نوبت اول : ۹۶/۱۲/۰۶
تاریخ درج آگهی نوبت دوم: ۹۶/۱۲/۱۳
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۹۶/۱۲/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات : ۹۶/۱۲/۲۴

جزئیات اموال موضوع مزایده اجاره شماره ۳۰۸۶- مورخ ۹۶/۱۲/۲
الف- مغازه ها و ساختمان ها
۱- مغازه شماره ۱ طبقه همکف ساختمان شورای اسلامی شهر؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال
۲- مغازه شماره ۲ طبقه همکف ساختمان شورای اسلامی شهر؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳- مغازه شماره ۳ طبقه همکف ساختمان شورای اسلامی شهر؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴- مغازه طبقه همکف سازمان حمل و نقل (روکش صندلی)؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵- ساختمان پارک مسلمانی برای راه اندازی نانوایی؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ب- دکه ها:
۱- اتاقک ضلع شرقی (ورودی) پارک شهر؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- اتاقک ضلع جنوبی پارک شهر (ابتدای خیابان دکتر شیبانی سمت راست)؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳- اتاقک کبابی پارک مسافر؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال
۴- عرصه کیوسک جنب دادگاه؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال؛
ج- فضای پارکها، بوستانها و شوارع:
۱- فضای پارک مسافر برای راه اندازی گل فروشی؛ مبلغ اجاره پایه سالیانه برای هر مترمربع عرصه مورد استفاده ۳۰۰/۰۰۰ ریال
شرایط عمومی:
• مدت اجاره هر یک از موارد فوق ۳ سال از تاریخ ۹۷/۱/۱خواهد بود که در ابتدای هر سال مبلغ مال الاجاره حداقل به میزان نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
• متقاضیان می بایست جهت آگاهی از وضعیت مورد اجاره به امور حقوقی شهرداری و محل وقوع ملک مراجعه نمایند و در این خصوص هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از طرف متقاضی پذیرفته نخواهد بود.
• در مواردی که مستاجر کنونی مستحدثاتی در مورد اجاره ایجاد نموده، برنده مزایده می بایست با مستاجر در خصوص پرداخت قیمت مستحدثات توافق نماید. در صورت عدم توافق تصمیم نهایی با شهرداری خواهد بود.
• انعقاد قرارداد صرفا با اشخاص واجد شرایط منجمله مجوزهای لازم جهت فعالیت مربوطه منعقد خواهد گردید و در صورت هر گونه کوتاهی در این خصوص از طرف متقاضی، تکلیفی بر عهده شهرداری نخواهد بود.
• انعقاد قرارداد اجاره هیچگونه حق تمدید قرارداد برای مستاجرین ایجاد نخواهد نمود.