آگهی مناقصه شماره 2948 – جدول، لبه گذاری و کانیوا

شهرداری گراش باستناد بودجه مصوب سال 96، در نظر دارد نسبت به اجرای جدول – لبه گذاری و کانیوا در سطح شهر گراش طبق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی متقاضی جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

  • مبلغ قرارداد: پنج میلیارد ریال می باشد.
  • پیمانکاران می بایست دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برناهم ریزی و حداقل رتبه 5 (راه و ابنیه)‌و حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه مذکور باشند.
  • مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه پنج درصد قرارداد (بیست و پنج میلیون تومان) می باشد که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانت بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم همراه با سایر مدارک مناقصه در سه پاکت الف و ب و ج تحویل امور مالی شهرداری نماید.
  • به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • برندگان اول، دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
  • هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
  • متقاضایان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری، نسبت به دریافت سایر مدارک و اسناد مناقصه اقدام نمایند./

 

چاپ اول: 96/11/23

چاپ دوم:‌96/11/30

مهلت ارسال پیشنهادات:96/12/9

تاریخ بازگشایی پاکتها:96/12/10