آگهی مناقصه شماره 2297

باسمه تعالی

شهرداری گراش به استناد بودجه سال 96، در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات محوطه سازی مجموعه فرهنگی و تاریخی هفت برکه و سطح شهر طبق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط و متقاضی جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

  • مبلغ قرارداد 6/000/000/000 ريال معادل ششصد میلیون تومان می باشد.
  • مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 300/000/000 ريال معادل سی میلیون تومان می باشد که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانت بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم همراه با سایر مدارک مناقصه تحویل امور مالی شهرداری نماید.
  • به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  • متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 

تاریخ درج آگهی نوبت اول: 96/9/22

تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 96/9/29

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 96/10/5

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات: 96/10/6