آگهی مناقصه شماره 2185

آگهی مناقصه شماره 2185
شهرداری گراش به استناد مصوبه شماره 19 تاریخ 96/7/16 شورای اسلامی شهر گراش در نظر دارد نسبت به ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر خصوصا خیابان امام خمینی (ره) طبق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت و رتبه بندی با شرایط ذیل جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
شرایط مناقصه:
1- مبلغ قرارداد 5/000/000/000 ريال می باشد.
2- پیمانکاران می بایست دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حداقل رتبه 5 (راه و ابنیه) و حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه مذکور باشند.
3- مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 5 درصد قرارداد 250/000/000 ريال می باشد که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی همراه با سایر مدارک مناقصه در 3 پاکت الف و ب و ج تحویل امور مالی شهرداری نماید.
4- به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
7- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
8- متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری نسبت به دریافت سایر مدارک و اسناد مناقصه اقدام نمایند.

تاریخ چاپ اول: 96/9/13
تاریخ چاپ دوم: 96/9/20
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات: 96/9/27
تاریخ گشایش پاکت ها: 96/9/28