شهردار قاپی و تخریب باغ‌شهرها روی جلد شماره پنج گراش

هفت‌برکه (گریشنا): «شهردار قاپی» و «۱۳۰ باغ شهر خراب شد» تیترهای اصلی شماره شهریورماه نشریه گراش است.

پنجمین شماره نشریه گراش شهریورماه ۱۳۹۶منتشر شد. گراش به صاحب امتیازی موسسه فرهنگی هنری هفت‌برکه و مدیرمسئولی محمد خواجه‌پور در هشت صفحه چاپ می‌شود.

در گزارش «شهردار قاپی» تیم خبری هفت‌برکه دردسرهای شورای شهر گراش برای انتخاب شهردار را مرور کرده‌اند. بخش تحلیلی این گزارش با تیتر «دست پنهان استانداری در جابجایی شهرداران فارس» منتشر شده است.

دیگر تیتر نخست این شماره موضوع باغ شهرها است. «۱۳۰ باغ شهر خراب شد» بحث داغ چند روز مردادماه در گراش بود. خبرنگاران گراش به سراغ علی هنرور کارشنای حقوقی جهادکشاورزی رفته‌اند و در مورد ابعاد این مشکل پرسیده‌اند. (گزارش در گریشنا)

«سه آبادی چسبیده به گراش کد گرفت» گزارش فاطمی یوسفی از روند اختصاص کد آبادی به سه منطقه در حاشیه شهر گراش است.

بخش ویژه «گراش» به سومین همایش هشتمین آفتاب اختصاص دارد. گزارش مردمی حاضرین در همایش به همراه نشستی با عوامل کانون فرهنگی روایت آفتاب بخش‌های اصلی این پرونده است. نقاشی‌های برگزیده کودکان نیز در این بخش دیدنی است.

«سکوتم از رضایت نیست» گزارش فاطمه ابراهیمی از چهار خانواده ناشنوا و مشکلات آن‌هاست. در یک زندگی هم راحله بهادر به سراغ سمیه محمدزاده همسر شهید حسن خواجه‌پور رفته است. زنی که چندماه پیش به عنوان کارآفرین نمونه جایزه گرفت (گزارش در گریشنا)

راحله بهادر در صفحه خانواده دیدگاه‌های متفاوت در مورد کار زنان را کنار هم قرار داده است.

صفحه آخر پیش‌نهاد دیدن فیلم زادبوم است و البته مثلسل طنز این شماره نیز بیشتر دیدنی است.

گراش را می‌توانید از سایت جار به قیمت ۵۰۰ تومان بخرید. در مطبوعاتی شهر، گراش به قیمت ۲۰۰۰ تومان توزیع می‌شود.