یکشنبه، 3 دسامبر 2023

منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان و کارمندان شهرداری گراش خدمتگزار مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اوصل رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود.

  • شهروند مداری، احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت، دقت ، سرعت ، بی طرفی ، شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی .
  • رعایت نظم ، آراستگی پوشش ظاهری منطبق با ارزشهای دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار.
  • رعایت اصول قانونگرایی ، وجدان کاری ، تعهد سازمانی ، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی .
  • امانتداری ، حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات.
  • پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت ، صراحت ، صمیمت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت ، خبر چینی.
  • مشارکت جویی، انتقاد پذیری و انتقال دانش ، تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان .
  • صرفه جویی، حفظ بیت المال و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری .
  • کوشش مداوم برای ارتقاء دانش و مهارت های شغلی و مطالعه ، تحقیق ، نوآوری و خلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات .
  • وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع