معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

علیرضا دانشور

رئیس شورای اسلامی شهر

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

سعید جعفری

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

ناصر دلخوش

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

مصطفی خورشیدی

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

علی بیضایی