چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

علی اصغر حسنی

رئیس شورای اسلامی شهر

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

دکتر مرتضی فتحی

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

مصطفی خورشیدی

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

اکبر باقرزاده

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

فوزیه ناصری