پنج‌شنبه، 8 ژوئن 2023

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

علیرضا دانشور

رئیس شورای اسلامی شهر

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

سعید جعفری

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

ناصر دلخوش

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

مصطفی خورشیدی

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر

علی بیضایی