یکشنبه، 3 دسامبر 2023

شهرداران گراش

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مدت فعالیت از تاریخ تا تاریخ توضیحات
1 الله قلی خان مقتدری 11 سال 1344 ه ش 1355 ه ش گذراندن دوره شهرداری
2 حسن نجفی 3 سال 1355 هش 1358 هش
3 ابوالحسن

دیده خورشید

2 ماه 9/9/58 21/5/59 سرپرست
4 حمیدرضا معتضدی 16 ماه 20/1/58 21/5/59 سرپرست
5 قاسم علی وقارفرد فوق لیسانس 9 ماه 1357 1358
6 غلامرضا شاکری 17 ماه و نیم 31/6/59 16/11/60
7 اسماعیل

اسماعیل نژاد

لیسانس 9 سال 12/11/60 1/5/69
8 کورش اسکندری 27 ماه 31/5/69 10/8/71
9 ابراهیم مهروری لیسانس 8 سال 10/8/71 31/2/79
10 اکرم شمسی دیپلم 3 ماه 1/3/79 6/6/79 سرپرست
11 علی اکبر مظفری فرد لیسانس 3 سال 7/6/79 6/2/82
12 حسین مهروری لیسانس 4 سال 8/2/82 8/2/86
13 محمد نام آور فوق لیسانس 1 سال 1386 1387
14 ابراهیم رامیارپور لیسانس 2 ماه 1387 1387 سرپرست
15 حسین قائدی فوق لیسانس 6 سال 1387 1393
16 دانیال هاشمی لیسانس 3 ماه 9/93 23/93 سرپرست
17 غلامعباس زارع لیسانس 2 سال و نیم 12/93
18 احمد فقیهی کیا فوق لیسانس از آذر 1396