چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شهرداران گراش

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مدت فعالیت از تاریخ تا تاریخ توضیحات
۱ الله قلی خان مقتدری ۱۱ سال ۱۳۴۴ ه ش ۱۳۵۵ ه ش گذراندن دوره شهرداری
۲ حسن نجفی ۳ سال ۱۳۵۵ هش ۱۳۵۸ هش
۳ ابوالحسن

دیده خورشید

۲ ماه ۹/۹/۵۸ ۲۱/۵/۵۹ سرپرست
۴ حمیدرضا معتضدی ۱۶ ماه ۲۰/۱/۵۸ ۲۱/۵/۵۹ سرپرست
۵ قاسم علی وقارفرد فوق لیسانس ۹ ماه ۱۳۵۷ ۱۳۵۸
۶ غلامرضا شاکری ۱۷ ماه و نیم ۳۱/۶/۵۹ ۱۶/۱۱/۶۰
۷ اسماعیل

اسماعیل نژاد

لیسانس ۹ سال ۱۲/۱۱/۶۰ ۱/۵/۶۹
۸ کورش اسکندری ۲۷ ماه ۳۱/۵/۶۹ ۱۰/۸/۷۱
۹ ابراهیم مهروری لیسانس ۸ سال ۱۰/۸/۷۱ ۳۱/۲/۷۹
۱۰ اکرم شمسی دیپلم ۳ ماه ۱/۳/۷۹ ۶/۶/۷۹ سرپرست
۱۱ علی اکبر مظفری فرد لیسانس ۳ سال ۷/۶/۷۹ ۶/۲/۸۲
۱۲ حسین مهروری لیسانس ۴ سال ۸/۲/۸۲ ۸/۲/۸۶
۱۳ محمد نام آور فوق لیسانس ۱ سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷
۱۴ ابراهیم رامیارپور لیسانس ۲ ماه ۱۳۸۷ ۱۳۸۷ سرپرست
۱۵ حسین قائدی فوق لیسانس ۶ سال ۱۳۸۷ ۱۳۹۳
۱۶ دانیال هاشمی لیسانس ۳ ماه ۹/۹۳ ۲۳/۹۳ سرپرست
۱۷ غلامعباس زارع لیسانس ۲ سال و نیم ۱۲/۹۳
۱۸ احمد فقیهی کیا فوق لیسانس از آذر ۱۳۹۶