آگهی مناقصه نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب – شهرداری گراش