آگهی مزایده غرفه

سمه تعالی

آگهی مزایده

بدینوسیله به آگاهی شهروندان محترم می رساند شهرداری گراش در نظر دار نسبت به اجاره غرفه های واقع در خیابان دکتر شیبانی (روبروی بیمارستان) و سایر اموال غیر منقول خود از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود ضمن دریافت اسناد مزایده از واحد حقوقی و املاک شهرداری و بازدید از مورد اجاره، نسبت به تهیه و تحویل پاکت قیمت پیشنهادی خود حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 7/2/99 اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری گراش