آگهی مزایده شماره ۲۲۸۶ جایگاه CNG

باسمه تعالی

شهرداری گراش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۶۷ مورخ ۹۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر گراش نسبت به واگذاری، حفظ و نگهداری جایگاه CNG  به مدت یک سال شمسی از تاریه ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۹۷/۱۰/۱۵ با درصد برآوردی پایه ۴۰درصد سهم کارفرما به پیمانکاران واجد شرایط صلاحیت دار در موضوع فوق واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران متقاضی دارای رتبه بندی و سابقه کاری با شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.

  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سپرده شهرداری به حساب ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی (ره) (یا ارائه ضمانتنامه بانکی بمبلغ مذکور)
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  • در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • تحویل پاکتهای الف – ب – ج الزامی است.
  • داشتن صلاحیت و سوابق لازم در موضوع مطرح شده به منظور شرکت در مزایده الزامی است.
  • به پیشنهادات مخدوش و فاقد سپرده ضمانتنامه و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر جزییات در متن قرارداد و شرایط شرکت در مزایده

 

تاریخ درج آگهی نوبت اول: ۹۶/۹/۲۲

تاریخ درج آگهی نوبت دوم: ۹۶/۹/۲۹

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: ۹۶/۱۰/۵

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات: ۹۶/۱۰/۶