آگهی مناقصه شماره ۲۱۸۵

آگهی مناقصه شماره ۲۱۸۵
شهرداری گراش به استناد مصوبه شماره ۱۹ تاریخ ۹۶/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر گراش در نظر دارد نسبت به ترمیم و اجرای جدول و کفپوش پیاده رو سطح شهر خصوصا خیابان امام خمینی (ره) طبق مشخصات فنی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت و رتبه بندی با شرایط ذیل جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
شرایط مناقصه:
۱- مبلغ قرارداد ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد.
۲- پیمانکاران می بایست دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حداقل رتبه ۵ (راه و ابنیه) و حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه مذکور باشند.
۳- مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه ۵ درصد قرارداد ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد که می بایست متقاضی محترم بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی همراه با سایر مدارک مناقصه در ۳ پاکت الف و ب و ج تحویل امور مالی شهرداری نماید.
۴- به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۶- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
۷- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۸- متقاضیان می بایست ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری نسبت به دریافت سایر مدارک و اسناد مناقصه اقدام نمایند.

تاریخ چاپ اول: ۹۶/۹/۱۳
تاریخ چاپ دوم: ۹۶/۹/۲۰
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات: ۹۶/۹/۲۷
تاریخ گشایش پاکت ها: ۹۶/۹/۲۸