پنج شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

واحدهای شهرداری و مسئولین واحدها

شهردار: احمد فقیهی کیا
معاون شهردار: عبدالحسین مهروری
واحد عمران:‌ مهندس هومان اسدی پور
واحد امور مالی: عبدالحسین مهروری
واحد کارپردازی و موتوری:‌ علی حسین شیری
واحد حقوقی:‌ حسن بانشی
واحد فنی و ساختمانی: مهندس اصغر انصاری
واحد درآمد: علی محسن زاده
واحد انفورماتیک و درآمد: بهمن خیلتاش
واحد روابط عمومی:‌ ابوالحسن حسینی
واحد فضای سبز:‌ مهندس مجتبی عسکری زاده
واحد خدمات شهری: قیصر قنبری
واحد امور اداری: مهدی زمانی قیری
واحد املاک: غلامعلی حسن شمس
دبیرخانه:‌ حسین متین
اطلاعات:‌ اصغر منوچهری
جمع دار و امین اموال:‌ سعید امانی
حراست: مهدی نجفی
بایگانی شهرسازی:‌ محمدحسن حسن ملکی
واحد اصناف و بایگانی املاک: مهدی صمیمی
سازمان حمل و نقل:‌ مهدی نجفی
آتش نشانی و خدمات ایمنی: حسینعلی مولایی